Privacyreglement

            Privacyreglement

Opleiding Sportmassage Friesland

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 a) Onze opleiding dient zijn klanten door middel van gerichte informatie op de hoogte te stellen

      van het bestaan, het doel en de werkwijze van dit privacyreglement.

 b) In dit reglement zijn bepalingen opgenomen betreffende de wijze waarop met persoonlijke

      gegevens van de klant dient te worden omgegaan.

 c) Met betrekking tot alle geregistreerde en niet geregistreerde informatie betreffende de

       klant waarover wij beschikken geldt onverminderd een geheimhoudingplicht.

 

2. BEGRIPSBEPLAING

 

 a) Medewerker: diegene die op grond van een overeenkomst arbeid verricht voor onze opleiding

 b) Inzage- en kopijrecht: het recht om alleen die informatie in te zien die op hem/haar

       betrekking heeft. De klant heeft het kopijrecht op betreffende informatie.

 c) Klant: de cursist van opleiding sportmassage Friesland

 

3. DOSSIERBEHEER

 

 a) Het klantendossier is een instrument voor de opleiding en is in principe alleen voor

      medewerkers van onze opleiding vrij toegankelijk.

 b) Alle in het klantendossier opgenomen informatie waaronder

                         I. N.a.w. gegevens van de klant

                        II. Onderzoek- c.q. vragenformulieren klant

                       III. andere formulieren m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant

                       IV. andere aantekeningen m.b.t. persoonlijke gegevens van de klant

                        V. alle correspondentie tussen Opleiding Sportmassage Friesland  en de klant.

     dient als persoonlijk en derhalve als vertrouwelijk te worden aangemerkt.

 c) Opleiding Sportmassage Friesland draagt zorg voor zorgvuldigheid en beheer van het dossier,

      het adressen- en gegevensbestand op een zodanige manier dat geheimhouding van de inhoud  

      ervan en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant verzekerd zijn.

 

4. INZAGERECHT en KOPIJRECHT

 

      a. De klant heeft het inzage- en kopijrecht van de in zijn dossier opgenomen gegevens.

      b. Opleiding Sportmassage Friesland dient ervoor zorg te dragen dat, tijdens de uitoefening van het inzage- en kopijrecht de privacy van derden gewaarborgd is.

      c. Om zijn inzage- en/of kopijrecht te kunnen uitoefenen dient de klant daartoe een

           schriftelijk verzoek aan onze opleiding te richten.

      d. Deze verzoekbrief wordt in het dossier bewaard.

      e. Het inzage- en/of kopijrecht wordt uitgeoefend in aanwezigheid van de directie van de

          opleiding.


 

5. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DERDEN

 

  1. Opleiding Sportmassage Friesland is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van de

klant aan derden inzage te geven in het dossier of hen gegevens uit het dossier ter beschikking te stellen.

 b. Met ‘derden’ worden hier uitsluitend bedoeld degenen die rechtstreeks professioneel

      betrokken zijn bij de actuele taakuitoefening of hulpverlening aan de klant.

 c. Aan overige derden wordt nimmer inzage in het dossier gegeven.

 d. Aan derden die functioneel betrokken zijn bij de eventuele taak- of functie uitoefening

      van de klant wordt in overleg en met en na schriftelijke toestemming van klant

      uitsluitend die informatie verstrekt welke direct relevant is voor een adequate

      taakuitoefening

 e. De schriftelijke toestemming wordt in het dossier bewaard.

 f. Indien de klant bezwaar maakt tegen het verstrekken van relevante c.q. essentiële

      informatie aan derden genoemd in de artikelen 4a,4b en 4d terwijl opleiding Sportmassage      

      Friesland deze  informatieverstrekking in het directe belang voor de gezondheid en belang van   

      klant acht, dient dit bezwaar schriftelijk te worden vastgelegd en opgenomen te worden in

      het dossier, indien mogelijk voorzien van de paraaf van de klant.

 g. Opleiding Sportmassage Friesland behoeft geen toestemming van klant voor het verstrekken   

     van gegevens uit diens dossier of anderszins over de klant indien hij deze gegevens tevoren

     zodanig anonimiseert dat deze redelijkerwijs onherkenbaar en tot de klant onherleidbaar zijn

     gemaakt.

 

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN ANALYSES

TEN BEHOEVE VAN STATISTISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN.

 

  1. Opleiding Sportmassage Friesland draagt zorg voor het anonimiseren van alle

persoonsgegevens in het kader van gegevensverwerking ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doelen.

 b. Verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke

      doeleinden wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor zij

      eerder zijn verzameld, indien Opleiding Sportmassage Friesland de nodige voorzieningen

      heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking van persoonsgegevens

      uitsluitend

      geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

 c. Het bouwen van een datawarehouse en de analyse van de daarin opgenomen

      persoonsgegevens wordt beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens ten

      behoeve van statistische doeleinden, indien is voldaan aan de bepalingen van het

      vorige lid.

 d. Teneinde de gerichtheid van marketingactiviteiten te bevorderen, kunnen

      analysewerkzaamheden worden verricht op de persoonsgegevens die in het kader van

      marketingactiviteiten verzameld zijn.


 

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS.

 

  1. Opleiding Sportmassage Friesland treft, rekening houdend met de stand van de techniek, de   

risico’s die de verwerking van persoonsgegevens en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vroegtijdige vernietiging, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige vorm van onwettige

      verwerking van persoonsgegevens.

  1. In geval van verwerking van persoonsgegevens door een externe bewerker kiest de Opleiding

Sportmassage Friesland een bewerker die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verrichten verwerking van persoonsgegevens. Met deze bewerker wordt een schriftelijke overeenkomst

       gesloten.

 

8. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

 

  1. Opleiding Sportmassage Friesland vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant na 7 jaar.
  2. Opleiding Sportmassage Friesland vernietigt de door hem bewaarde bescheiden betreffende de klant binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de klant te hebben ontvangen.

 d)   De verzoekbrief wordt opgenomen in het dossier.

 e)   Indien Opleiding Sportmassage Friesland om zwaarwegende redenen het verzoek van klant

       afwijst zal hij deze weigering met reden omkleedt binnen twee maanden na ontvangst van de  

       verzoekbrief schriftelijk aan klant meedelen.

 f)   Indien Opleiding Sportmassage Friesland de gegevens van de klant zodanig bewerkt dat

       herleiding tot de persoon van klant redelijkerwijs onmogelijk is kunnen deze gegevens in

      geanonimiseerde vorm voor onbeperkte duur bewaard blijven.

 

9. SLOTBEPALING

 

  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal Opleiding Sportmassage Friesland dit  

bespreken met de klant. Indien gewenst zal dit leiden tot een aanvulling op dit reglement.

Vorige pagina: Klachtenreglement Volgende pagina: Gedragsregel seksuele intimidatie